سیکلیدی به نام Perissodus microlepis در دریاچه ی تانگانیکا زندگی میکند که به صورت انگل زندگی میکند


طول این ماهی تا 11 سانتی متر میرسد

تغذیه اش به این گونه است که به ارامی به ماهی ها نزدیک شده و با سرعت

با دندان های خود فلس های ماهی را از بدنش جدا کرده و میخورد بدون اینکه به باعث مرگ ماهی شود

فلس ماهی ها منبع با ارزش غذایی هست

این ماهی از لحاظ ریخت شناسی دو نوع دارد

یک نوع آن دهانش به سمت چپ متمایل هست تا فلس هایی که طرف راست هستن را جدا کند

نوع دیگر هم برعکس, دهانش به سمت راست متمایل هست تا فلس هایی که طرف چپ هستن را جدا کند
منبع : ویکی پدیااینم کلیپ