مشرق: اختتامه جشنواره جایزه ملک عبدالعزیز زیباترین شتر.


منبع : برترینها