تاپ ناپ: جنگ جهانی مبدا بسیاری از ابداعات و اختراعات آتی بشر شد. یکی از عجیب ترین موارد استفاده از سگ ها توسط ارتش شوروی سابق برای انفجار تانک های دشمن بود. این کار به این روش انجام میشد که با بستن تجهیزات انفجاری به بدن سگ ها و جاسازی یک ضامن بلند در بالای بدن او سگ را آماده حمله انتحاری میکردند و سپس با انداختن تکه ای غذا و یا چوب در زیر و یا نزدیکی تانک ، سگ طبق غریزه بدنبال ان رفته و هنگام رفتن در زیر تانک ضامن بالای بدنش فعال شده و تانک منفجر میشده است.منبع : برترینها