وجود پادگانهاي آموزشي در كوهپايه هاي منطقه، آتش سوزي، چراي بي رويه و دسترسي مردم به سلاح هاي غيرمجاز از جمله علل كاهش شديد وحوش در پناهگاه حيات وحش ورمنجه و بيستون است.جمعيت وحوش در پناهگاه حيات وحش ورمنجه و بيستون كرمانشاه كه يكي از قديمي ترين و پربارترين ايستگاههاي عمومي شكار در سطح كشور است، به شدت كاهش پيدا كرده است. عده اي از مردم كرمانشاه و كارشناسان محيط زيست مي گويند در گذشته گله هاي بزرگ بز و ميش و قوچ وحشي در فصل زمستان كه ارتفاعات اين مناطق پوشيده از برف مي شد در كنار جادهها و روستاهاي منطقه مشاهده مي شدند. اين افراد معتقدند چنانچه محافظت دقيق از جانداران باقي مانده به عمل نيايد در زمان نه چندان دور حيات وحش پناهگاه ورمنجه و بيستون رو به نابودي كامل مي رود. آنهامي گويند، طي چندسال گذشته آثاري از وحوش پناهگاه حيات وحش ورمنجه و بيستون در نزديكي روستاها و جاده ها مشاهده نشده است. مدير كل حفاظت محيط زيست گفت: وجود پادگانهاي آموزشي در كوهپايه هاي اين مناطق در دوران دفاع مقدس و آتش سوزيها و چراي بيش از حد دام و دسترسي مردم به سلاحهاي غيرمجاز از عوامل كاهش جمعيت وحوش اين مناطق است.
حميدرضا صمدزاده افزود: نسل پلنگ به علت از بين رفتن غذاي اصلي كه همانا نشخواركنندگان موجود در منطقه بوده است منقرض شده است وي گفت: گونه هاي وحوش موجود در پناهگاه ورمنجه و بيستون كل، بز، ميش، قوچ، گراز، كفتار، خرس قهوه اي، گربه وحشي، شغال، خرگوش، روباه، گرگ، جوجه تيغي، سنجاب و گوركن است.
صمدزاده گفت: به منظور نظارت و كنترل هر چه بيشتر از اين پناهگاهها گروههايي از اداره محيط زيست در قسمتهاي برنجان، كاليان و سيدخاني مستقر شده اند كه اين تعداد با توجه به وسعت منطقه قدرت نظارت كامل ندارند. وي وسعت پناهگاه ورمنجه را ۳۹هزار و يكصدهكتار و وسعت پناهگاه بيستون را ۵۳هزار و ۸۰هكتار ذكر كرد.
منبع : irandeserts.com