برترین ها: يك سگ گله در نزديكي پايتخت غنا شبي را براي مراقبت از يك نوزاد كه توسط پدر و مادرش در زير يك پل رها شده بود ،سپري كرد .

مقام هاي غنا ميگويند كه بازنگشتن اين سگ به مزرعه باعث شده بود صاحبانش در جستجوي سگ خود بر آيند و تمام شب را براي پيدا كردن او مزارع و بيشه هاي اطراف را جستجو كنند .

ساعت ها پس از ناپديد شدن سگشان عاقبت او را در زير پلي نزديك مزرعه يافتند در حالي كه سگشان مشغول مواظبت از نوزادي بود كه هنوز بند نافش قطع نشده بود ، اين سگ بجز صاحبان خودش به كسي اجازه نميداد كه به نوزاد نزديك شوند .

دولت غنا طي مراسمي از اين سگ گله و صاحبانش قدرداني كردند و مدال شجاعت به اين سگ اهدا شد .


منبع : برترینها