فرارو: کبوتر زیبایی که شاخه درختی را برای فرود آمدن انتخاب کرده بود نمی دانست که خطر مهلکی در کمین اوست.

"مارک لیندزی" عکاس آماتور طبیعت که به منطقه "مادیکو گیم" در افریقای جنوبی رفته بود در زاویه دیدی استثنایی لحظه شکار شدن یک کبوتر به دست مار پیتون جوان را شاهد بود و عکاسی کرد.

او که از زیر شاخه درخت مار پیتون جوانی را زیر نظر گرفته بود به یکباره کبوتری را دید که بدون اینکه متوجه خطر شده باشد در نزدیکی مار فرود آمد. به گفته او مار به آرامی بر روی شاخه حرکت کرده و خود را به کبوتر رساند و در یک لحظه به او حمله ور شد.

عکس هایی که مارک از این لحظات گرفته مار را در حالی که آویزان به شاخه دور کبوتر چنبره زده نشان می‌دهد. این وضعیت لحظاتی ادامه پیدا می کند تا اینکه کبوتر جان می‌دهد.


منبع : برترینها