به گزارش زیست آنلاین به نقل از ایسنا، جهان امروزی در حال گرم شدن، اقیانوس‌ها در حال اسیدی شدن و یخ‌های قطبی هم در حال آب شدن هستند. تغییرات آب‌و هوایی امروز قابل بررسی است، چرا که بر روی حیوانات و زندگی آنها تاثیر زیادی داشته است.

بررسی بر روی حیواناتی نظیر ماهی نشان داده است که چگونه حیوانات خود را با تغییرات محیط سازگار می‌کنند. گونه‌های گیاهی و حیوانی باید خود را با طبیعت امروز وفق دهند.

گاهی دیده شده است که ماهی‌ها هم در آب شیرین و هم آب شور زندگی می‌کنند، اما این پدیده چگونه ممکن است؟ بررسی بیشتر بر روی این پدیده محققان را به نتایج شگفت انگیزی رسانده است.

این اتفاق حاصل پدیده فنوتیپی در میان حیوانات است که آنها می‌توانند خود را با محیط سازگار کنند.

محققان دانشگاه ایندیانا اظهارکردند: ویژگی فنوتیپی، گاهی برای استتار و نجات حیوان از شکار استفاده می‌شود.

آنها در این مطالعه نوعی ماهی از جنس کپور را بررسی کردند که آبشش‌های خود را با آب شیرین و دریا سازگار می‌کند و این کار را با فعال و غیرفعال کردن کانال‌های ترشح نمک انجام می‌دهد.

بیان ژن که به طور معمول شکل‌پذیری فنوتیپی توسط آرسنیک را مهار می‌کند، در آب شور یافت می‌شود.

محققان عنوان کردند: برخی از ژن‌ها در ماهی تکامل یافته و برای سازگاری با انواع آب کاربرد دارند.

توانایی این ماهی در انطباق با آب شیرین و شور نشان داده است که آنها هرگونه تغییر در محیط زیست را تحمل کرده و با آن سازگار می‌شوند و این سرنخی برای سازگاری دیگر حیوانات با تغییر آب وهواست.


این بررسی در مجله Molecular Biology and Evolution منتشر شده است.


منبع:ایسنا