من عاشق حیونام ولی فقط شرابط نگهداری پرنده دارم اگه موردی هست بهم بگید درضمن من اصفهانم