در این جا شما می توانید درباره ی قفس خوکچه و اندازه اش بگویید