تصاویر هوایی از خشکسالی در برزیل
خبرگزاری فارس:

منبع : برترینها