تاپ ناپ: این وانت متعلق به یک پیرمرد آمریکایی است. او از اتفاقاتی که زیر پوست اتومبیلش در جریان بود بی خبر بود. تا زیمانی که تصمیم گرفت دستی به سر و روی ماشینش بکشد و اتومبیل را به صافکاری برای رنگامیزی برد. در آن زمان مسئوال تعمیر گاه متوجه مورد عجیبی شد. کندوی زنبور ها در زیر پوسته این اتومبیل.منبع : برترینها