اسمز معکوس/سیستم های یون زدا برای تصفیه اب لوله کشی جهت استفاده در آکواریوم ریف(قسمت دوم)فیلترهای کربن:فیلتر بعدی معمولا حاوی کربن فعال شده است.اولین هدف کربن فعال شده از بین بردن کلر و کلرامین موجود در آب لوله کشی میباشد..درصورت از بین نرفتن مواد مذکور این ترکیبات ممکن است به ممبران RO آسیب وارد کند همچنین آنها از فیلتر های باقیمانده به آسانی و سریع عبور کرده {RO/DI} و در اب خروجی تجمع میکنند.اگر فیلتر رسوبی درست کار نکند رسوبات ممکن است کربن فعال شده را مسدود کرده و فرایند از بین بردن ترکیبات مذکور را کاهش داده و کند میکند..کلر و پساوردهای هیدرات سازی آن در اب ..یون هیپوکلریت ..به یون کلر و اکسیژن شکسته میشود.واکنش کلرامین {NH2CL} در برابر کربن فعال مقداری پیچیده تر است و به تولید آمونیاک{NH3} کلر{CL} و گاز نیتروژن{N2} می انجامد.برخلاف تجزیه کلر یکی از محصولات به دست آمده از تجزیه کلرامین بویژه آمونیاک برای آکواریوم دارها اهمیت بالایی دارد.آمونیاک سریع و آسان از ممبران RO عبور میکند اما اگر سیستم DI موجود باشد مطمئنا آمونیاک را از بین خواهد برد.
فیلتر های کربن استفاده شده در سیستم RO/DI همچنین مواد معدنی ارگانیک موجود در اب را ازبین میبرد.بیشتر این مواد آنقدر بزرگ هستند که از ممبران RO عبور نکنند اما مقدار کمی ممکن است آنقدر کوچک باشند که عبور کنند ولی توسط کربن گرفته میشوند..بطور مثال trichloromethane (CHCl3)از جمله موادی است که در صورت عدم وجود کربن از ممبران عبور خواهد کرد///
اغلب فیلتر کربن بعنوان فیلتر رسوبی ثانویه عمل میکند و بنابراین ممکن است پس از مدتی مسدود شود ..افت فشار بوجود آمده در ممبران RO که با جایگزین کردن فیلتر رسوبی برطرف نشود ممکن است ناشی از بسته شدن فیلتر کربن باشد..در بعضی موارد ممکن است فیلترهای مسدود شده با شستشوی معکوس باز شوند و این درحالیست که امکان معکوس کردن سیستم وجود داشته باشد.
هردو فیلتر رسوبی و کربن ممکن است توسط باکتری ها مسدود شوند ..در چنین حالاتی آکواریوم دارها فیلتر ها را خشک کرده و منافذ آنها را باز میکنند و دوباره مورد استفاده قرار میدهند که من هرگز چنین کاری را توصیه نمیکنم.......

ممبران های اسمز معکوس:ممبران های اسمز معکوس از پلیمر ارگانیک منفذدار تشکیل شده است..از لحاظ تجاری مواد مختلفی در آن استفاده میشود که شامل:ترکیبات استات سلولز(گاهی به عنوان CTAشناخته میشوند)..لایه های نازک دارای ترکیبات مختلف (تحت عنوان TLC/TFC شناخته میشوند)..و پلی سولفون تغییر یافته(تحت عنوان SPSF شناخته میشوند)


مهمترین مزایای آنها عبارتست از:ممبرانCTA ارزان هستند و در برابر اکسیداسیون بوسیله کلر مقاوم میباشند


ممبران TFC کمی گرانتر هستند ..ناخالصیهای بیشتری را میگیرند و در برابر کلر و کلرامین باید محافظت شوند


ممبران SPSF معمولا تنها در شرایط خاصی کارایی خوبی دارند..از قبیل منبع آب تمیز
اگر اندازه منافذ ممبران کمی بزرگتر از مولکولهای اب ساخته شوند آب از آنها عبور خواهد کرد اما ترکیبات بزرگتر عبور نمیکنند..سایز در این مقوله ساده ترین نظر است.بسیاری از یونها از مولکولهای آب کوچکتر هستند اما مشخص شده که یونهای باردار محلول همانند (سدیم) دارای چندین مولکول آب سخت بهم فشرده هستند.جداکردن تمامی این مولکولهای آب بهم چسبیده نیازمند صرف انرژی زیادی است..بنابراین در هنگام عبور از ممبران منفذدار بزرگی میمانند..این ترکیبات بزرگتر نمیتوانند از ممبران RO عبور کنند درصورتیکه این ترکیبات در صورت وجود نداشتن ترکیبات مولکول آب به راحتی از ممبران عبور میکردنند..........


ادامه دارد...

مترجم:سعید
منبع:Reverse Osmosis/Deionization Systems to Purify Tap Water for Reef Aquaria by Randy Holmes-Farley - Reefkeeping.com