تعویض فیلتر سطلی tetra ex 2400 با ایهایم 2213تهران
فیلتر1 سال مشغول کاره