جشنواره شترها در شهر بوشكار هندوستان
عصرایران:
منبع : برترینها