کشورهای حوضه خلیج فارس که دنبال پرندهای شکاری ایران هستن اکثرا برای اهداف شوم مواد **** استفاده میکنن .
استخدام میحط زیست شدن از کاندید ریاست جمهوری سختر !!!
متاسفانه اشخاصی هستن که برای منفات خودشون دست بشکار پرندهای بسیار کمیاب میزنن که باعث اکوسیستم محیط زیست و ناراحتی فراوان میشه