سلام
من دنبال توله سیامی،بنگال،مصری،اوسی کت،american shorthair می گردم.در ضمن در یزد زندگی می کنم،اگه کسی داره خبر بده.