دوستان اگه بیوفیلتر سالم کار کرده دارید من میخرم
ترجیحا مدل 3330 sb