برترین ها: یک بچه غاز وحشی کوچک که هنوز توانایی پریدن و بال زدن ندارد در بالای تپه ای به ارتفاع 122 متر گرفتار شده بود و علیرغم همه خطرات، جان سالم به در برد.

این غاز طبق روال همه بچه اردک ها و بچه غازها، دنبال مادر خود راه افتاده بود و داشت راهش را می رفت که ناگهان در بالای تپه گرفتار شد و چند ساعتی آنجا ماند. اما باید به مادر خود می رسید. به همین منظور، دست و پاهایش را باز و به طرف پایین حرکت کرد. اما وحشت زمانی بود که او با سر به زمین سفت تپه ها فرود آمد و به سمت پایین قل خورد و هیچ امیدی به زنده ماندن او نبود. اما به طور معجزه آسایی در حالی که گیج بود، پیدا شد.

این غازها اصولا در بلندی لانه می سازند و برای یافتن غذابه پایین می آیند.


منبع : برترینها