فرارو- عکاس فرانسوي از لحظات دوستي يک دختر کوچک ويتنامي با يک فيل تصاويري جالبی گرفته است.

به گزارش "کترز"، حرکات فيل با «کيم لوان» نشان مي دهد که دختربچه توانسته قلب فيل را به دست آورد و مهرش را به خود جلب کند. فيل غول پيکر همچون يک حيوان خانگي با دختر همراهي دارد و از تمامي دستورات وي اطاعت مي کند. پدر و مادر دختربچه مي گويند که يک پيوند قوي بين دخترشان و حيوانات وجود دارد، او براحتي مي تواند توجه هر حيواني را نسبت به خود جلب کند.


«ريحان» عکاس 35 ساله فرانسوي مي گويد بين «کيم» و فيل غول پيکر رابطه دوستانه اي عجیبی برقرار بوده و ديدن اين صحنه ها او را سخت تحت تاثير قرار داده است.
منبع : فرارو