تاپ ناپ: این سگ توسط یکی از کارمندان موسسه حفاظت از حیوانات پیدا شده و برای درمان به مرکز این موسسه منتقل شده است. پزشکان پس از بررسی متوجه شده اند که این سگ از گشنگی به خوردن سنگ روی آورده است و باقی ماندن سنگ ها در معده اش باعث شده که دیگر معده اش فضای کافی برای خوردن غذا نداشته باشد. نتیجه اش شد ظاهر اسکلتی او. پزشکان مجبور شدند که او را عمل جراحی کرده و سنگ ها را از معده اش خارج کنند.

منبع : برترینها