جیغ زدن کاکاتو

جیغ های بلند یک طوطی ملوکان ..آزار دهنده برای گوش های حساس ( به توصیف صاحب طوطی )