سلام-خریدار تایگر سوماترا تا 15 سانت -قیمت هم توافقی --دوستان محبت کنند قیمت پرت ندهند.