دوستان امروزتو اپارات میگشتم به یک فیلم که نحوه ساخت و گذاشتن لونه برای برزیلی است برخورد کردم گفتم برای شما بزارم شما هم استفاده کنید

نحوه لانه گذاشتن برای طوطی برزیلی