سلام.من هاسکی ماده دارم که تو دومین فحلش جفت زدم ولی بعد از 25 روز که بردم پیش دامپزشک و سونوگرافی کرد گفت که سگ حامله نیست.به نظر شما مشکل مهمی هست یا تو فحلی بعدی اگر جفت بزنم حامله میشه یا نه ؟چرا این اتفاق افتاد ؟