حداقل سایز تانک : 125 گالن

نگهداری : متوسط

رفتار: نیمه مهاجم

سازگاری با ریف : خیر

دما 72 تا 78

سختی آب 8 تا 12

اسیدیته 8.1 تا 8.4

شوری 1.020 تا 1.025

سایز ماهی 1فوت

تغذیه گوشتخوار

زیستگاه فیجی هاوایی

خانواده LabridaeSaltwater Aquarium Fish for Marine Aquariums: Dragon Wrasse