حداقل سایز تانک : 50 گالن

نگهداری : آسان

رفتار: صلحجو

سازگاری با ریف : با احتیاط

دما 72 تا 78

سختی آب 8 تا 12

اسیدیته 8.1 تا 8.4

شوری 1.020 تا 1.025

سایز ماهی 5 اینچ

تغذیه گوشتخوار

زیستگاه فیجی

خانواده Labridae
Saltwater Aquarium Fish for Marine Aquariums: Christmas Wrasse, Fiji