غذای لوله ای بزرگ که به سرعت در آب نرم می شود و دارای مقدار بالایی پروتئین ماهی می باشد. این غذا مناسب برای انواع گوشتخواران، سیچلایدها و آرواناها می باشد.
روغن ماهی و کریل قطب جنوب پروتئین بیشتری را بموجب امگا 3 در این محصول فراهم می آورد.