سن و رنگش مهم نیس قبلا داشتم نگهداریش و تربیتش را بلدم اگه موردی بود هستم
مرسی