سلام

منم رشت هستم و دنبال یه توله
سگ
مناسب اپارتمان بی سروصدا

ترجیحا شیتزوتریر

اگه بود خبرم کنید