برترین ها: «میکی آسای» (Miki Asai)، خانم ژاپنی، یک عکاس حرفه ای نیست، بلکه تنها برای سرگرمی عکاسی می کند. او مانند میلیون ها هموطن خود در زندگی روزمره، در دفتر خود مشغول به کار است.

روزنامه نگاری از نشریه ای اینترنتی این پروژه میکی آسای را یک تکامل، و مرحله بعد از غذا دادن به اردک در حوضچه های شهر نامید.

آسای با استفاده از یک سرنگ، قطره ای آب نزدیک مورچه می ریزد، سپس از آب نوشیدن این حشرات عکس می گیرد.
منبع : برترین ها