ورزیا دوالیانا:
نور:متوسط
آبیاری :مرطوب
خاک :تورب +خاک برگ+ماسه
خانواده:آناناس
برگهای آن به صورت دسته اي از خاك بيرون مي ايند و كشيده ، گوشتي ، سبز ، نواري يا علامت دار هستند
گلها اغلب همراه با براكته هاي رنگي زيبايي هستند و در سنبله ظاهر ميشوندو اغلب منشعب بوده و رنگ زرد يا قرمز دارند . فصل گلها : گلها در تابستان ظاهر ميشوند ولي در گلخانه ميتوان از آن در هر فصل سال حتي زمستان گل به دست آورد .
خاك بايد مخلوط يك قسمت پيت ( تورب ) به اضافه يك قسمت خاك معمولي و يك قسمت ماسه و خاك برگ باشد
در روشنايي كامل و به دور از اشعه مستقيم آفتاب قرار گيرد
پس از پايان گل و هنگام استراحت گياه ، موقع كاشت يا تعويض گلدان می باشد
تكثير آن با جدا كردن و كاشتن قلمه هاي جديدي است كه در جوار گياه مادر بوجود مي آيند .


منبع :نارگیل