دهان سنجاب ها به گونه ای آفریده شده که میتوانند مواد غذایی زیاد و غیر قابل تصوری را درون آن ذخیره کنند.

به همین علت وقتی این جانوران به مواد غذایی میرسند به جای آنکه شروع به خوردن کنند تا جایی که میتوانند در دهانشان ذخیره کرده و از محل فرار میکنند.

منبع:topnop