حداقل سایز تانک : 20 گالن

سطح نگهداری آسان

رفتار نیمه مهاجم

سازگاری با ریف دارد

دمای آب 22تا 26

درجه سختی کربنات 8 تا 12

اسیدیته 8.1 تا 8.4

شوری 1.20 تا 1.025

سایز ماهی تا 3 اینچ

تغذیه ی ماهی همه چیزخوار

خانواده ی Pomacentridae

منبع : liveaquaria