اکوتوریسم سهم ویژه ای در توسعه بازارهای محلی و حفاظت از محیط زیست هر منطقه دارد.


به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران،اکوتوریسم صنعتی رو به رشد درسراسر جهان است و بطور فزاینده ای به بخشی از شیوه زندگی مردم محلی بوسیله نفوذ بر دانش بومی ، وضعیت معیشتی و فرهنگ آنها تبدیل شده است.علاوه بر آن، کسب و کار اکوتوریسم بوسیله ایجاد نهادها و یک دسته مرتبط بزرگی از فرصت های شغلی ، دلیل انگیزه های اقتصادی و مشوق های مردم محلی است.

اکوتوریسم به جامعه محلی به منظور درک ارزش منابع طبیعی و همکاری آنها را برای محافظت از آن کمک می کند.
براساس این گزارش، تنوع گونه ای به طور کلی با کاهش عرض جغرافیایی افزایش پیدا می کند. با توجه به این پدیده جغرافیایی، فشار بر گونه ها عمدتا در کشورهای در حال توسعه رخ داده است.افزایش جمعیت و فقدان مقررات در مورد منابع طبیعی می تواند به استفاده بیش از حد و انقراض گیاهان و جانوران منجر شود.


اکوتوریسم به ابزار رایجی برای حفاظت از تنوع زیستی براساس به حداقل رساندن تهدیدات محلی برای منابع طبیعی مانند کشاورزی، برداشت آلوده گیاهان وحشی و حیوانات تبدیل شده است .اکوتوریسم جدا از نقش آن در محافظت از حیوانات و گیاهان وحشی، دارای منافع اقتصادی برای جوامع محلی با ارائه دسته های مختلف بزرگ کاری مرتبط برای مردم محلی است و هدایت آنها به این نتیجه گیری که برای سود بیشتر آنها مجبورند از منابع طبیعی خود حفاظت کنند.


اکوتوریسم یک صنعت در حال رشد سریع در سراسر جهان است و تنها تعداد کمی از افراد به این موضوع واقفند . اکوتوریسم معمولا با حفظ محیط زیست و مشوق های اقتصادی مردم محلی مرتبط است.این صنعت کلید مدیریت موفق و حفاظت از مناطق حفاظت شده و منابع طبیعی است و باعث رفاه مردم محلی بوسیله ایجاد فرصت های شغلی و ارتقاء بازار داخلی می شود.


نتیجه نشان می دهد که آنها با فروش محصولات خود راضی نیستند و بیشتر ترجیح می دهند.


گفتنی است، ادغام موفق حفاظت از تنوع زیستی و توسعه اقتصادی محلی زمانی مشخص خواهد شد که مشوق های اقتصادی اکوتوریسم اثر فوری بر مردم محلی داشته و همچنین این بهبود اقتصادی کمک به بهترکردن تهدیدات مردم محلی در تنوع زیستی اطراف آنها نماید.

گزارش از هراتیان