بیش از 50 شکارچی کهنه کار مهابادی، با هدف آشتی با طبیعت، در یک اقدام نمادین با رهاسازی 50 قطعه کبک در دامان طبیعت، به طور دسته

جمعی با شکار خداحافظی کرده و به همیاران محیط زیست پیوستند.
منبع:ایرنا