برترین ها: حیوانات عموما ترکیب رنگ و خال مشخصی روی بدن دارند. اما برخی از آنها خال های جالب و عجیبی دارند که تصور می کنید این طرح ها را کسی روی بدن آنها نقاشی کرده است.

در ادامه این مطلب می توانید عکس های برخی از آنها را ببینید.
























































منبع : برترین ها