پارسینه: به تازگی تصویر کوسه ای دو سر در صفحات اجتماعی مربوط به محیط زیست و طبیعت منتشر شده است .