زیست نیوز: این کبوتر زیبا و رنگارنگ به "کبوتر نیکوبار" شهرت دارد. جزایر نیکوبار زنجیره‌ای جزایر هستند که در شرق اقیانوس هند قرار دارند.