حیفم اومد شما هم این عکسا رو نبینید.من که واقعا به دلم نشست