اگر کسی کوچولوش نیاز به یه سرپرست جدید داشت به من پیام بده
ترجیحا از نژاد تریر باشه
اگرم بیمار یود مشکلی ندارم خودم میبرمش کلینیک