ملچیوری از الیاف ابریشم برای معلق کردن کلروپلاست در این برگ استفاده کرده است. در شرایطی که برگ ابریشمی می تواند همانند یک گیاه عمل کند، ساختار آن دوام فوق العاده ای را برای این برگ های مصنوعی به همراه دارد.

با گذشت زمان و پیشرفت فناوری به نظر می رسد ما هر چه بیشتر به رویایی زندگی در فضا و کرات دیگر نزدیک می شویم اما همچنان یک موضوع کلیدی تحقق آن را دشوار می کند: "اکسیژن". گیاهان در گرانش صفر رشد نمی کنند و ناسا در پی روش های مختلفی برای تولید اکسیژن به منظور انجام سفرهای دور برد فضایی و امکان حیات ما در فضا است. "برگ ابریشمی"، گیاهی دست ساز که می تواند با استفاده از نور و آب اکسیژن نامحدود تولید کند یکی از گزینه های احتمالی در این زمینه محسوب می شود."جولیان ملچیوری"، خالق برگ ابریشمی، در پی روشی برای تولید اکسیژن در فضا بوده تا محیط خشن سفرهای بین ستاره ای را تلطیف کند. آن چه وی اختراع کرده برگی مصنوعی بوده که دارای کلروپلاست گیاهی است. ملچیوری از الیاف ابریشم برای معلق کردن کلروپلاست در این برگ استفاده کرده است. در شرایطی که برگ ابریشمی می تواند همانند یک گیاه عمل کند، ساختار آن دوام فوق العاده ای را برای این برگ های مصنوعی به همراه دارد.


ملچیوری کلروپلاست ها را از سلول های گیاهی خارج کرده و آنها را درون پروتئین ابریشمی قرار داده است. بر همین اساس، نخستین ماده فتوسنتزی که زنده است و تنفس می کند در اختیار وی قرار گرفته است. به گفته ملچیوری، برگ ابریشمی نه تنها می تواند در سفرهای فضایی مورد استفاده قرار بگیرد بلکه روی کره زمین نیز می توان از آن به عنوان فیلتر هوای بیولوژیکی و یا تولیدکننده اکسیژن استفاده کرد.
منبع:زیست نیوز