به گزارش سرویس علمی جام نیوز سایت دیلی میل نوشت، در میان پستانداران فیل حس بویایی بسیار قوی دارد.

محققان روی 13 پستاندار شامل فیل ها و انسان مطالعه کردند. آن ها دریافتند که فیل های آفریقایی حس بویایی قویتری دارند.

بر اساس مطالعات محققین فیل های آفریقایی آب را از فاصله دور تشخیص می دهند و با استفاده از توانایی بویایی از حضور شکارچی آگاه می شوند.

در این مطالعه انسان بدترین حس بویایی را داشت. برای مشخص کردن حس بویایی پستانداران مختلف، محققان توالی ژنوم این 13 پستاندار را مورد مطالعه قرار دادند و بالای 10،000 ژن را شناسایی کردند. در این میان فیل 2000 OR ژن داشت.
منبع:جام نیوز