دیده بان حقوق حیوانات: نگاهی به اخبار رسانه های حامیان حیوانات نشان می دهد که پس از مساله شکار و قتل عام حیوانات، وضعیت باغ وحش ها در سراسر کشور بیشترین حجم نارضایی حامیان حیوانات در سراسر کشور را اختصاص داده است. این شاید از نیک اقبالی باغ وحش باشد که شکار وحشیانه حیوانات در کشور آنچنان گسترده است که مجال کمتری برای پرداختن به وضعیت باغ وحش ها فراهم می شود.
راست این است که باغ وحش ها محلی برای کسب درآمد از طریق حیوانات هستند.

وقتی صحبت از کسب در آمد پیش می آید همه اصول مدیریتی به کسب در آمد بیشتر و فایده اقتصادی ختم می شود و همین مساله باعث می شود مدیران باغ وحش ها در سراسر جهان از ابزارهای مختلف برای رسیدن به درآمد بیشتر استفاده کنند. رسوایی باغ وحش دانمارکنشان داد که این مساله فراگیر و عمومی است و حتی در باغ وحشی با استاندارهای بالای جهانی در قلب اروپا بازهمسود اقتصادی بر همه مسائل اخلاقی و حقوق حیوانات ارجحیت دارد.


نداشتن قانون مدافع حیوانات و ضعف نسبی گروه های حامیان حیوانات (نسبت به کشورهای توسعه یافته)، باعث شده وضعیت حیوانات در کشور ما در بدترین شرایط ممکن به سر برد. باغ وحش های ما در سراسر کشور با کمترین امکاناتروبرو هستند و به شکنجه گاه، اسارتگاه و قتلگاهی برای حیوانات تبدیل شده اند.

لازم است سازمان محیط زیست و فراکسیون محیط زیست مجلس نیز همگام گروه های حامی محیط زیست و حیوانات نسبت به وضعیت باغ وحش ها حساسیت نشان دهند و همین امروز با اتخاذ تمهیداتی مانع از ظهور پدیده ای شوند که در آینده ای نه چندان دور به شهرهای کوچک و بزرگ ایران سرایت می کند و سبب مرگ و رنج پنهان در اسارتگاههای حیوانات می شود.
تصاویر باغ وحش صفه اصفهان را در ادامه مشاهده می کنید.