اردک ماندارین اردکی با اندازه متوسط و در اصل متعلق به شرق آسیا است.

منبع:زیست نیوز