پدوسیپریس پروجنتیکا Paedocypris progenetica رسما کوچکترین ماهی دنیاست. این موجود ریز، با اندازه ۷٫۹ میلیمتری خود همچنین عنوان کوچکترین مهره دار دنیا را هم به خود اختصاص داده است.
این ماهی در باتلاقهای جزیره سوماترای اندونزی زندگی می کند. باتلاقهایی که این ماهی در آن زندگی می کند، پی اچ PHمعادل ۳ دارند، یعنی یک محیط بسیار اسیدی که ۱۰۰ برابر آب باران، اسیدی است.
بدن این ماهی کوچک بسیار شفاف است و می توان آن طرف بدن ماهی را دید. همچنین اسکلت ماهی در قسمت سر کمی تحلیل رفته است بطوریکه می توان گفت جمجه ندارد. البته با جثه کوچک این ماهی شاید بتوان گفت که داشتن یا نداشتن جمجمه نمی تواند نقش چندانی در محافظت از پدوسیپریس پروجتیکا داشته باشد.منبع : آب سکون