تصاویری بسیار زیبا از خندیدن گربه ها

به نظر شما گربه ها هم میخندند؟؟!