جکوی دم کلفت زگیل دارنام علمی : bunopus crassicaudusنام انگلیسی :thick tailed tuberculatedنام فارسی : جکوی دم کلفت زگیل دار
مشخصات:يك جفت فلسي زير چانه اي در تماس با فلس چانه هاي؛ فلسهاي شكمي صاف؛ سه چهارم قسمت عقبي دم با پلاكهاي بزرگ زير دمي.


رنگ آميزي: سطح پتي مايل به قهوه اي – خاكستري، با پنج نوار عرضي تيره تر، اولي روي ناحيه پشت گردن، پنجمي روي ناحيه خاجي؛ اطراف سر با رگههاي طولي تيره؛ سطح شكمي سفيد؛ 9 نوار تيره روي دم كه پهناي هر نوار برابر با پهناي فضاي بين دو نوار.زيستگاه: نواحي نيمه بياباني، در دشتهاي رسوبي هموار يا تپه اي، با پوشش گياهي اندك، اغلب از نوع بوته اي يا درختچه اي پراكنده، و نيز اطراف زمينهاي كشاورزي و خانه ها.


عادات و رفتار: شبها فعالند، بندرت در روز ديده ميشوند؛ زير سنگها، شكافها، حفره ها و غيره مخفي مي شوند؛ از حشرات و عنكبوتها تغذيه مي كنند.


پراكندگي جهاني: ايران.


اندازه: نوك پوزه تا نخرج 54 مليمتر دم 56 ميليمتر.ملاحظات: در نمونه هايي از قزوين كه توسط S.C.Anderson بررسي شده، نرها داراي 5 تا 7 منفذ پيش مخرجي، و پلاكهاي شكمي در سه چهارم خلفي دم بزرگ بودند. محل نمونه تيپيك از قم مي باشد.


منبع:کویرها و بیابان های ایرانلینک:جکوی دم کلفت زگیل دار