اين ماهي در آب هاي شور و تلخ زندگي مي کند اما در آب شور و شيرين هم زنده مي ماند. اين ماهي ها بسيار پر جنب و جوش هستند و بسيار قوي و زيرک. البته تا اندازه اي ماهي هاي ديگر را اذيت مي کنند ولي در کل مي توان آن ها را با ديگر ماهي ها نگهداري کرد.
اسکات از نمونه ي ديسک ماهي ها مي باشد که از پهلو پهن و باله ي بالایی آن سرتاسری است و از ديگر خصوصيات آناتومي اين ماهي مي توان به سر نا مشخص و باله هاي کوتاه ولي پر تحرک آن اشاره کرد .
روش نگهداري آنها بسيار ساده و راحت مي باشد و چون همه چيز خوار هستند رنگ آن ها با توجه به غذايي که مي خورند تغيير مي کند. اگر در رژيم غذايي اسکات گوشت زياد باشد رنگ بنفش و قهوه اي و اگر رژيم سبزيجات باشد رنگ سبز و زرد نماي بيشتر پيدا مي کنند.


منبع : آب سکون