جکوی شکم زرد خانگی

نام علمی : hemidactylus flaviviridisنام انگلیسی: yellow bellied house gecko نام فارسی: جکوی شکم زرد خانگی


مشخصات:
برآمدگي هاي پشتي نامشخص يا اگر مشخص باشند، مدور، داراي تيغه هاي جزيي و بطور منظم رديف نشده اند ( در نمونه هاي بررسي شده ايراني برآمدگي وجود نداشته است)؛ دم بدون دندانه هاي پهلويي نوك تيز؛ فلسهاي زير چانه اي بيروني در تماس با فلس لب پائين؛ نرها با 5 تا 14 منفذ راني در هر طرف؛ سطح زيرين چهارمين انگشت پا داراي 11 تا 14 تيغه.


رنگ آميزي: سطح پشتي خاكستري تا قهوه اي زرد مايل به صورتي، يكدست يا با 5 نوار عرضي تيره تر موجدار با حاشيه سفيد در كناره عقبي، اولين نوار روي گردن و پنجمي روي ناحيه خاجي؛ طرح روي دم نيز مانند پشت بدن؛ يك نوار كمرنگ از ميان چشم گذشته و تا ناحيه گيجگاهي امتداد ميبايد؛ تنوع رنگي در اين گونه قابل توجه است.


زيستگاه: نواحي ساحلي و بياباني گرم، اغلب در نواحي مسكوني يا بناهاي متروكه و قديمي.

عادات و رفتار: شبها فعالند، گاهي در نواحي سايه دار يا درون ساختمانها هنگام روز ديده مي شوند؛ با تاريك شدن هوا از مخفيگاه خارج شده و هنگام صبح قبل از روشن شدن هوا در شكاف ديوارها، درختها،‌ زير شيرواني ها و غيره مخفي مي شوند؛ هنگام فعاليت آنها را مي توان روي ديوارها، سقفها، درختها، نزديك روشنايي جايي كه حشرات جمع مي شوند، مشاهده كرد. از حشرات نظير بيدها، پشه ها،‌ قاب بالها و غيره تغذيه مي كنند. فصل جفتگيري اغلب شهريور تا آبان و تخمگذاري از فروردين تا خرداد، و 2 تخم گزارش شده است.

پراكندگي جهاني: مصر تا سومالي، عراق تا يمن، عمان، ايران، افغانستان تا هند و بنگال.

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 90 ميليمتر دم 90 ميليمتر.

ملاحظات: در نمونه هاي جمع آوري شده در فواصل پائيز از ميناب و استان خوزستان، ذخيره چربي زير جلدي در ناحيه پائين شكم مشاهده شده، كه در ماده ها بيشتر بوده است؛ اين چنين ذخيره چربي تنها در تعداد اندكي از ديگر سوسمارها وجود دارد. به عقيده Anderson (1999) از نظر خصوصيات ظاهري هيچ تفاوتي بين نمونه هاي عراق با نمونه هاي ايران، پاكستان و افغانستان وجود ندارد. محل نمونه تيپيك از جزيره ماساوا واقع در اريتره مي باشد.
منبع:کویرها و بیابان های ایرانلینک:جکوی شکم زرد خانگی