اين ماهي با نام علمي Cleidopus gloriamaris به علت شباهت زياد با پوست آناناس و پرزدار و سخت بودن به اين نام برگزيده شده است.
در شمال استراليا زندگي مي کند و داراي پوستي زرد رنگ و داراي لبه هاي تيزدار سياه مي باشد و معمولا در هنگام شکار ميگوها به تور صيادان مي افتند، اما خودشان خوردني نيستند.منبع : برترینها